logo_aktywny_s-kopiag.png

W 2021 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:


Moduł I

Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu); 
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu); 
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego); 
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk); 
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania; 
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku); 
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy); 
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności); 
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności); 
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności); 
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).


Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2021 r. Przypominamy i zachęcamy - możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu! Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2021 r.


Maksymalna kwota dofinansowania, w tym refundacji w ramach modułu I wynosi:

W przypadku Obszaru A:

 • w Zadaniu 1 – 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000 zł, 
 • w Zadaniu 2 lub 3 – 4.800 zł, w tym: dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł, dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł, dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł, dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł, 
 • w Zadaniu 4 – 4.000 zł;

W przypadku Obszaru B:

 • w Zadaniu 1: dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł, dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł, dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych –7.000 zł, 
 • w Zadaniu 2: dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł, dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł, dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
 • w Zadaniu 3 – 7.500 zł,
 • w Zadaniu 4 – 4.000 zł, 
 • w Zadaniu 5 – 1.500 zł;

W przypadku Obszaru C:

 • w Zadaniu 1 – 10.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł, 
 • w Zadaniu 2 – 3.500 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.000 zł, 
 • w Zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji: w zakresie ręki – 12.000 zł, przedramienia – 26.000 zł, ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 30.000 zł, na poziomie stopy lub podudzia – 18.000 zł, na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 25.000 zł, uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 30.000 zł, z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, 
 • w Zadaniu 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. c, w Zadaniu 1, 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł, 
 • w Zadaniu 5 – 7.500 zł;

W przypadku Obszaru D:

 • 300 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.


Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:

W przypadku Obszaru A:

 • w Zadaniu 1 - 15% ceny brutto zakupu/usługi, 
 • w Zadaniu 2 - 25% ceny brutto zakupu/usługi, 
 • w Zadaniu 3 - 25% ceny brutto zakupu/usługi,
 • w Zadaniu 4 - 15% ceny brutto zakupu/usługi;

W przypadku Obszaru B:

 • w Zadaniu 1 - 10% ceny brutto zakupu/usługi, 
 • w Zadaniu 3 - 10% ceny brutto zakupu/usługi, 
 • w Zadaniu 4 - 10% ceny brutto zakupu/usługi,
 • w Zadaniu 5 - 10% ceny brutto zakupu/usługi;

W przypadku Obszaru C:

 • w Zadaniu 1 - 10% ceny brutto zakupu/usługi, 
 • w Zadaniu 3 - 10% ceny brutto zakupu/usługi, 
 • w Zadaniu 4 - 10% ceny brutto zakupu/usługi,
 • w Zadaniu 5 - 25% ceny brutto zakupu/usługi;

W przypadku Obszaru D - 15%


Zachęcamy do zapoznania się z całym dokumentem pt. "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów 
pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku" przyjętym przez Zarząd Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie PFRON TUTAJ.