Logo PFRON Aktywny Samorząd

W 2024 roku realizowane będą m.in. następujące formy wsparcia:

Moduł I

Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu; 
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu; 
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego; 
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu;

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych; 
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania; 
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku; 
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy; 
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym;
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności; 
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności; 
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności; 
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania;

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2024 r. Przypominamy i zachęcamy - możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu! Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2024 r.

Maksymalna kwota dofinansowania, w tym refundacji w ramach modułu I wynosi:

W przypadku Obszaru A:

 • w Zadaniu 1 – 70.000 zł, przy czym w przypadku zakupu niestacjonarnego/mobilnego fotela/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 8.000 zł, 
 • w Zadaniu 2 lub 3 – 5.280 zł, w tym: dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.310 zł, dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.850 zł, dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880 zł, dla kosztów usług tłumacza migowego – 550 zł, 
 • w Zadaniu 4 – 4.400 zł;

W przypadku Obszaru B:

 • w Zadaniu 1: dla osoby niewidomej – 10.000 zł oraz 16.500 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 26.500 zł), dla pozostałych adresatów w zadaniu – 10.000 zł,
 • w Zadaniu 2: dla osoby głuchoniewidomej – 4.400 zł, dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.300 zł, dla pozostałych adresatów obszaru – 2.200 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
 • w Zadaniu 3 – 10.000 zł,
 • w Zadaniu 4 – 6.000 zł, 
 • w Zadaniu 5 – 1.650 zł;

W przypadku Obszaru C:

 • w Zadaniu 1 – 17.600 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500 zł, 
 • w Zadaniu 2 – 3.850 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.100 zł, 
 • w Zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji: w zakresie ręki – 13.200 zł, przedramienia – 28.600 zł, ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33.000 zł, na poziomie stopy lub podudzia – 19.800 zł, na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500 zł, uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł, z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż do trzykrotności kwot wskazanych powyżej,
 • w Zadaniu 4 – do 30% kwot, o których mowa w literze c), tj. w przypadku amputacji: w zakresie ręki - 3.960 zł, przedramienia - 8.580 zł, ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym - 9.900 zł, na poziomie stopy lub podudzia - 5.940 zł, na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 8.250 zł, uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 9.900 zł,
 • w Zadaniu 1, 3 lub 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 220 zł, 
 • w Zadaniu 5 – 8.250 zł;

W przypadku Obszaru D:

 • 330 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:

W przypadku Obszaru A:

 • w Zadaniu 1 - 10% ceny brutto zakupu/usługi, 
 • w Zadaniu 2 - 10% ceny brutto zakupu/usługi, 
 • w Zadaniu 3 - 10% ceny brutto zakupu/usługi,
 • w Zadaniu 4 - 10% ceny brutto zakupu/usługi;

W przypadku Obszaru B:

 • w Zadaniu 1 - 10% ceny brutto zakupu/usługi, 
 • w Zadaniu 3 - 10% ceny brutto zakupu/usługi, 
 • w Zadaniu 4 - 10% ceny brutto zakupu/usługi,
 • w Zadaniu 5 - 10% ceny brutto zakupu/usługi;

W przypadku Obszaru C:

 • w Zadaniu 1 - 10% ceny brutto zakupu/usługi, 
 • w Zadaniu 3 - 10% ceny brutto zakupu/usługi, 
 • w Zadaniu 4 - 10% ceny brutto zakupu/usługi,
 • w Zadaniu 5 - 10% ceny brutto zakupu/usługi;

W przypadku Obszaru D - 10%

Zachęcamy do zapoznania się z całym dokumentem pt. "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku" przyjętym przez Zarząd Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie PFRON TUTAJ.

Śledź nas na Facebooku